fbpx

Kosmetyki DUETUS z rabatem -15%

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest SYLVECO sp. z o.o. z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 36-004 Łąka/k Rzeszowa 260F, tel. 17 771-38-30, e-mail: biuro@sylveco.pl – zwany dalej „Administratorem” lub „SYLVECO”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: rodo@sylveco.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres podany w ust. 1, bądź osobiście w siedzibie Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymania kontaktu z Panią/Panem, udzielania porad i konsultacji, przekazywania informacji handlowych, innych materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych oraz oferowania produktów i usług SYLVECO.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody osoby, której dane dotyczą.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, np. świadczącym na rzecz SYLVECO usługi IT, księgowe, kurierskie lub inne podobne, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celu przetwarzania danych, wskazanego w ust. 3, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony celem wskazanym w ust. 3, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 8. W związku z przetwarzaniem przez SYLVECO danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 9. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie jednak brak możliwości ze strony SYLVECO nawiązania i utrzymania z Panią/Panem kontaktu, udzielania porad i konsultacji, przekazywania informacji handlowych, materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych oraz oferowania produktów i usług SYLVECO.
 12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

umowa cywilnoprawna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SYLVECO so. z o.o. z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Łąka/k Rzeszowa 260F, tel. 17 771-38-30, e-mail: biuro@sylveco.pl, zwany dalej „Administratorem” lub „SYLVECO”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: rodo@sylveco.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres podany w ust. 1, bądź osobiście w siedzibie Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia oraz wykonania umowy cywilnoprawnej, określonej przepisami prawa cywilnego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 zez m.), której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 4. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, również wtedy gdy ich przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, w szczególności dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – a tym samym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – zgodnie z prawem.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, świadcząc np. usługi IT, księgowe, kurierskie lub inne podobne, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator nie zamierza przekazać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Okresy, przez które Administrator będzie Pani/Pana dane osobowe przechowywał, ustalane są w oparciu o przepisy prawa, między innymi: prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, przepisów archiwalnych.
 8. W związku z przetwarzaniem przez SYLVECO danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek konieczny do zawarcia umowy cywilnoprawnej. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa, przez SYLVECO, zawarcia umowy.
 11. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób ubiegających się o zatrudnienie w SYLVECO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest SYLVECO sp. z o.o. z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 36-004 Łąka/k Rzeszowa 260F, tel. 17 771-38-30, e-mail: biuro@sylveco.pl – zwany dalej „Administratorem” lub „SYLVECO”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: rodo@sylveco.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres podany w ust. 1, bądź osobiście w siedzibie Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie w SYLVECO, będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia tej sprawy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), zwanej dalej „kodeksem pracy”.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie w SYLVECO, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 221 § 1 i 3 kodeksu pracy, a tym samym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – zgodne z prawem.
 5. Przetwarzanie, przez SYLVECO, Pani/Pana danych osobowych jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, innych niż wskazane w art. 221 § 1 i 3 kodeksu pracy, będzie odbywać się na zasadach i w zakresie wskazanych w art. 221a oraz art. 221b kodeksu pracy, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie takich danych, a dotyczyć będzie danych osobowych udostępnianych przez Panią/Pana z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora, a tym samym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgodnie z prawem.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, np. świadczącym usługi IT, księgowe lub inne podobne, w zakresie niezbędnym do rozpatrzenie sprawy zatrudnienia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia przez Administratora sprawy zatrudnienia, ale nie dłużej niż jeden rok, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na dłuższy okres przetwarzania w celu ewentualnego przyszłego zatrudnienia przez SYLVECO.
 9. W związku z przetwarzaniem przez SYLVECO danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 10. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana sprawy i ewentualnego zatrudnienia w SYLVECO. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. 
 13. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla pracowników

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w ramach zatrudnienia jest SYLVECO sp. z o.o. z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 36-004 Łąka/k Rzeszowa 260F, tel. 17 771-38-30, e-mail: biuro@sylveco.pl – zwany dalej „Administratorem” lub „SYLVECO”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: rodo@sylveco.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres podany w ust. 1, bądź osobiście w siedzibie Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe jako osoby zatrudnionej w SYLVECO, będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), zwanej dalej „kodeksem pracy” oraz innych przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jako osoby zatrudnionej w SYLVECO, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 221 § 1 i 3 kodeksu pracy, a tym samym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – zgodne z prawem.
 5. Przetwarzanie, przez SYLVECO, Pani/Pana danych osobowych jako osoby zatrudnionej w SYLVECO, innych niż wskazane w art. 221 § 1 i 3 kodeksu pracy, będzie odbywać się na zasadach i w zakresie wskazanych w art. 221a oraz art. 221b kodeksu pracy, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie takich danych, a dotyczyć będzie danych osobowych udostępnianych przez Panią/Pana z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora, a tym samym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgodnie z prawem.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, np. świadczącym dla SYLVECO usługi IT, księgowe lub inne podobne, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 9. W związku z przetwarzaniem przez SYLVECO danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 10. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy jest obowiązkowe.  Konsekwencją niepodania danych może być wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne i brak zgody lub jej wycofanie nie powoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla pracownika.
 13. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
Shopping Cart
Scroll to Top